: amplawcollege@gmail.com

: 0281 - 2465523

Published on : 13/10/2019 11:52

શિષ્યવૃતી ફોર્મ સુધારા માટે નોટીસ

 

     આથી અત્રેની કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ કે જે અનુ. જાતી, અનુ. જન જાતી, બક્ષીપંચ, અર્થિક પછાત વર્ગના તથા શારીરીક અશક્ત વિદ્યાર્થીઓએ શિષ્યવૃતી માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરેલ છે અને જે વિધાર્થીઓ ને ફોર્મ માં ક્ષતી તથા સુધારો કરવા નો બાકી હોય તે વિધાર્થી ઓ એ તારીખ:-૧૪/૧૦/૨૦૧૯ (સોમવાર) ના રોજ 09:00 A.M. સુધીમાં ફાઇનલ પ્રીન્ટ અત્રેની કોલેજમાં વિધાર્થી શાખામાં વિધાર્થી એ રૂબરૂ કોલેજ આવી જમા કરાવાની રહેશે.

     જે વિધાર્થીઓ ની એપ્લીકેશન રીટર્ન (પરત) થયેલ છે.તે વિધાર્થી એ કાળજી પુર્વક ફોર્મ ચેક કરી ફાઇનલ પ્રીન્ટ આપવી ઓનલાઇન પ્રકીયા હોય હવે પછી. કોઇ પણ પ્રકાર ના સુધારા થશે નહી.