: amplawcollege@gmail.com

: 0281 - 2465523

“વકીલાતનાં વ્યવસાયમાં પ્રક્રિયાત્મક કાયદાઓનું મહત્વ”

08 Feb, 2023

AMP Law College

તા. ૦૮/૦૨/૨૦૨૩નાં રોજ કે.સી.જી.નાં વિવિધ પ્રકલ્પ પૈકી ‘ઉદીશા’ અંતર્ગત “વકીલાતનાં વ્યવસાયમાં પ્રક્રિયાત્મક કાયદાઓનું મહત્વ” પર વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું.

Event Gallery