: amplawcollege@gmail.com

: 0281 - 2465523

આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ યોગ દિનની ઉજવણી

21 Jun, 2023

AMP Law College

એ. એમ. પી. સરકારી લો કોલેજ, રાજકોટ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ યોગ દિનની ઉજવણી તા. ૨૧/૦૬/૨૦૨૩ ના રોજ કરવામાં આવી હતી.

Event Gallery