: amplawcollege@gmail.com

: 0281 - 2465523

વિદાય સમારંભ તથા સન્માન સમારોહ

31 May, 2019

Gir Gamthi, Rajkot

તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ અત્રેની કોલેજના આસી. પ્રોફેસર શ્રી આર. એસ. સિંધી ને સરકારી વકીલ (ક્લાસ-૨) મા પોસ્ટીંગ થતા વિદાય સમારંભ તથા વર્ગ-૪ ના કર્મચારી શ્રી જે. એન. ચૌહાણ વય નિવ્રુતી ને કારણે નિવ્રુત થયેલ તે પ્રસંગે યોજાયેલ સન્માન સમારોહ.

Event Gallery